กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ

- รับนโยบายกรอบการทำวิจัยของมูลนิธิฯ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิจัยของมูลนิธิฯ   

- คณะอนุกรรมการฯแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ        

- ปรับแก้โครงร่างการวิจัยและเครื่องมือ 

- นำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการทำวิจัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

- ลงแบบสอบถามออนไลน์ในระบบ SWIS   

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปพร้อมอภิปรายและเสนอแนะ 

- จัดทำรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

- ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลการวิจัย 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ
- 6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep