กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก

- พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล 

- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- ส่งแบบสอบถามคืนยังหน่วยงานตามหนังสือเข้า 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก
- 6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep