กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย

6.7.1 ร่วมวางแผนกับงานวิจัยในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

6.7.2 ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงาน

6.7.3 กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

6.7.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย
- 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep