Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล +

6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน        

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

6.1.3 ตรวจเช็คการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระฯ             

     - ค่าตอบแทนกรรมการสร้าง/แปลงข้อสอบ/ข้อสอบกลางมูลนิธิฯ

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.6 รายงานผลการสร้าง และนำผลมาพัฒนาเครื่องมือวัดผลต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2562 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2562+ส่งตารางวิเคราะห์หน่วยฯ (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 + ส่งตารางวิเคราะห์หน่วยฯ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ประชุมชี้แจงการส่งเครื่องมือวัดอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะ (วันที่ 9 ธ.ค. 2562)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 26 ก.พ. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2562+ส่งตารางวิเคราะห์หน่วยฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2562

 MCP มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ