กำหนดการ

วันที่ 10 เมษายน 2563

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.30

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมตามฐานสงกรานต์

2) ขบวนแห่พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

3) พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 10 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep