Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
พิธีไหว้ครู
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.25

เคารพธงชาติ / นักเรียนนั่งประจำที่กำหนด

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  
08.25-08.30 ชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา  
08.30-10.00

- ประธานในพิธี (ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์) ผู้ร่วมบริหารมาถึงบริเวณพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก)

- ประธานในพิธีจุดเทียน เจิมหนังสือและคารวะอดีตภราดา อดีตคณะครูของโรงเรียน (ดนตรีไทยบรรเลง)

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงการคารวะผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหารและคณะครูชั้น ป.1-ป.6 (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม, เพลงครู, เพลงครูกระดาษทราย)

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวบรรยายความรู้สึกต่อพระคุณครู

- ตัวแทนครูอาวุโสกล่าวเนื่องในวันไหว้ครู

- ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากร

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2561

 มอบแหวนทองคำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่ครู สภานักเรียน

- เสร็จพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม)

- บันทึกภาพครูและบุคลากร

 ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2561

 ครูดีเด่น

 ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

- นักเรียนมอบกรวยดอกไม้แด่คุณครูที่ห้องเรียน

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการวันไหว้ครูปี 2562.1.doc
- กำหนดการวันไหว้ครูปี 2562.1.pdf
- กำหนดการวันไหว้ครูปี 2562.2.pdf
- กำหนดการวันไหว้ครูปี 2562.2.pdf
- กำหนดการวันไหว้ครูปี 2562.2.pdf
- 012 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 และให้เกียรติรับมอบพาน.pdf
- 013 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562.pdf
- 014 ขอเชิญให้เกียรติรับมอบพาน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ