Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

2) ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา     

3) พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา         

4) พิธีทำบุญตักบาตรแต่ละระดับชั้น  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.50-08.15

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าแถวเคารพธงชาติ

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  
08.15-08.30

- รับชมวิดีทัศน์กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

- รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
08.30-08.45

- ประธานในพิธี ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวัฒน์ และผู้ร่วมบริหาร เดินขึ้นมาถึงอาคาร Saint Gabriel

- เพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก

(วงดุริยางค์บรรเลง นักร้องประสานเสียงและนักเรียนร้องเพลง)

- ประธานในพิธี และผู้ร่วมบริหาร เดินมาถึงบริเวณพิธี (หน้าเวที)

- เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที ไปยังโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

- ถวายความเคารพ

- วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน       

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

- กล่าวถวายพระพรชัยมงคล แล้วถวายความเคารพ

- เพลงสรรเสริญพระบารมี

(วงดุริยางค์บรรเลง นักร้องประสานเสียงและนักเรียนร้องเพลง)

- เพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพ

- เสร็จสิ้นพิธีการ                                                                  

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
 
08.45-09.15

- การแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ การทำความดี การบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

โดยพระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า (ร่มป่าตอง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2562 ฝึกซ้อมนักเรียน.doc
- กำหนดการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2562.1.pdf
- 037 ขอแจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้เพื่อเตรียมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
- แบบจำลองเวทีวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10-05.jpg
- 041 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ