กำหนดการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดฐานกิจกรรมวันเด็ก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฐานของหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep