กำหนดการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-15.45

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1. ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 2. เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้ 3. พรวนดินต้นไม้ 4. คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง 5. ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
08.15-15.45 - การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่า และธรรมชาติ - การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน        

- ออกแบบการจัดกิจกรรม     

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย            

- ดำเนินการจัดกิจกรรม        

 1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 2) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม   

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


    
  
Keep