Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด +

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมาย

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

- คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน             

- กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ           

- ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- มิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์และมิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- ตัวแทนฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสต้อนรับ Mr. Daryl Khong, Cambridge Manager มาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Cambridge ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- ประชุมกลุ่มครู IE (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ เรื่องการแสดงในวันกิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
15.00-15.45 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program เพื่อชี้แจงนโยบายฝ่ายวิชาการและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ