Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (วันที่ 8 มิถุนายน 2562) +

6.10.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรม Classroom Meeting ปีการศึกษา 2561

6.10.2 นำเสนอผลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม

6.10.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

6.10.4 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

6.10.5 จัดพิมพ์ต้นฉบับในการบันทึกผลการจัดกิจกรรม

6.10.6 โรเนียวใบบันทึกการจัดกิจกรรม

6.10.7 ดำเนินกิจกรรม Classroom Meeting

6.10.8 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.10.9 นำผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (วันที่ 8 มิถุนายน 2562)
- กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6
วันที่ 8 มิถุนายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-12.00

กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6

 ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ