กำหนดการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2562

กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00

กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6

 ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (วันที่ 8 มิถุนายน 2562)

6.10.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรม Classroom Meeting ปีการศึกษา 2561

6.10.2 นำเสนอผลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม

6.10.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

6.10.4 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

6.10.5 จัดพิมพ์ต้นฉบับในการบันทึกผลการจัดกิจกรรม

6.10.6 โรเนียวใบบันทึกการจัดกิจกรรม

6.10.7 ดำเนินกิจกรรม Classroom Meeting

6.10.8 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.10.9 นำผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (วันที่ 8 มิถุนายน 2562)
- กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep