กำหนดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

สถานที่ บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

 บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)

6.9.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายกองร้อยลูกเสือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

6.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.9.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.9.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.9.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

6.9.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.9.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)
- สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 62 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 4 ต.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep