กำหนดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00

พิธีการเปิดประชุมกอง และปฐมนิเทศ

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
09.30-11.30

ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 ก่อกองไฟ

ฐานที่ 2 คำปฏิญาณ และกฎ (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 4 ความสามารถเชิงทักษะ 1 (กระโดดสูง+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 5 ความสามารถเชิงทักษะ 2 (ขว้างบอล+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 6 การแต่งกาย (เงื่อนเชือก)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
13.00-15.00

ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 ก่อกองไฟ

ฐานที่ 2 คำปฏิญาณ และกฎ (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 4 ความสามารถเชิงทักษะ 1 (กระโดดสูง+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 5 ความสามารถเชิงทักษะ 2 (ขว้างบอล+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 6 การแต่งกาย (เงื่อนเชือก)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
15.00-15.30 พิธีการประกาศผล ประดับเครื่องหมาย และปิดประชุมกองการเข้าค่าย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 078 ขอเชิญให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562)

6.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2561

6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.4.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

6.4.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.4.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562) (วันที่ 31 ต.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep