กำหนดการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.30-06.00

ตื่นนอนทุกธุระส่วนตัว/จัดเก็บสัมภาระ

 Montfort College Primary Section
06.00-08.30

ตรวจเยี่ยมและรับประทานอาหาร

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
08.30-10.30

สรุปผล และประเมินกิจกรรม ปิดประชุมกองการอยู่ค่ายพักแรม

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2561

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.5.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2562

6.5.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.5.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 27 ต.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep