กำหนดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ)
13.00-15.00 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รายชื่อนักเรียนที่ค้างฉีดวัคซีน ชั้นป.6.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (25 ตุลาคม 2562)

- ประชุมวางแผนการในการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกจดหมายขออนุญาตให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)                       

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (25 ตุลาคม 2562)
- 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (25 ตุลาคม 2562) (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (25 ตุลาคม 2562) (วันที่ 31 ต.ค. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep