กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.30

พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม / ปฐมนิเทศ

 Montfort College Primary Section
09.30-12.00

ฐานกิจกรรม 6 ฐาน (ฐานละ 20 นาที) 

ทักษะลูกเสือชั้นตรี (1.ระเบียบแถว, 2 เงื่อนเชือก, 3 คำปฏิญาณและกฎ 1, 4 เงื่อนเชือก, 5 คำปฏิญาณและกฎ 2, 6 ระเบียบแถวบุคคลท่าอาวุธ)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
13.00-17.00 เดินทางสำรวจ (เดินทางไกล)  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
17.00-18.00 จัดที่พัก / ประกอบอาหารในค่าย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 079 ขอเชิญให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2561

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.5.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2562

6.5.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.5.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 27 ต.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep