Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า +

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.5.3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า

6.5.4 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.5.5 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
วันที่ 7 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ