Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน +

6.3.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ    

6.3.2 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.3.3 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

6.3.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.3.5 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.3.6 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน วิชาภาษาไทย กลุ่มครู EP (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE และ EP (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู EP (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน วิชาภาษาไทย กลุ่มครู EP
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน วิชาภาษาไทย กลุ่มครู EP  อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ