Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ +

6.14.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.14.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรม

6.14.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

6.14.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.14.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

6.14.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

6.14.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.14.8 ประสานงานธุรการฝ่ายฯ แจ้งรายชื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.14.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.14.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

6.14.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร  เพื่อบันทึกสถิติ

6.14.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.14.13 ประเมินและสรุปผล

6.14.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แค่ซนหรือสมาธิสั้น (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

สถานที่ ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ