กำหนดการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

สถานที่ ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.14.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.14.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรม

6.14.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

6.14.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.14.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

6.14.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

6.14.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.14.8 ประสานงานธุรการฝ่ายฯ แจ้งรายชื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.14.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.14.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

6.14.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร  เพื่อบันทึกสถิติ

6.14.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.14.13 ประเมินและสรุปผล

6.14.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แค่ซนหรือสมาธิสั้น (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep