Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15-08.25

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  
09.00-09.10

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  
10.00-10.10

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  
10.45-10.55

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  
13.15-13.25

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  
14.00-14.10

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
     มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 • การออกแบบฉากเวที Saint Gabriel Hall พิธีไหว้ครู
     มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ