Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ +

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ž ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

      ž นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

6.7.3 จัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรม

      - นำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Audition (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Semi-Final (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Final (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าร่วมแข่งขันรายการ Crossword Game (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าร่วมแข่งขันรายการ Crossword Game (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าร่วมแข่งขันรายการ Crossword Game (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าร่วมแข่งขันรายการ Crossword Game (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Audition (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Semi-Final (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Final (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Audition (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Semi-Final (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบFinal (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม English Summer Camp in Canada (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
กำหนดการ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3
วันที่ 17 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.20-07.45 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3  อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต) มิส  อัมพร    พิมพิสาร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ