Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ +

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ในปัจจุบัน

6.2.2 ออกแบบ และจัดเตรียมข้อมูลจัดบอร์ดความรู้

6.2.3 ดำเนินการจัดบอร์ดความรู้

6.2.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 25 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart) มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ