Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 +

6.15.1 ศึกษาการประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2561

6.15.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ

6.15.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.15.4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

6.15.5 เบิกงบประมาณ

6.15.6 ลงปฏิทินกิจกรรม

6.15.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

6.15.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.15.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562
- ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 29 มิ.ย. 2562)
- ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 มิถุนายน 2562

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 โรงเรียนฉะเชิงเทรา มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ