Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฝึกซ้อมสวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) การหล่อเทียนพรรษา 

3) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

4) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

5) การทำบุญพระประจำวันเกิด

6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

7) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สถานที่ อาคาร Simeon 1932 และอาคารมงฟอร์ต
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-15.45

ร่วมทำบุญขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษา

 อาคาร Simeon 1932 และ อาคารมงฟอร์ต มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
08.25-15.45

ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 อาคาร Simeon 1932 มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ