กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน


แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep