กำหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.40-09.00 รวมนักเรียนชั้น ป.4 และชี้แจงก่อนเริ่มกิจกรรม  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
09.00-09.10 กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
09.10-12.00

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นสำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ป.4

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
12.40-13.00 รวมนักเรียนชั้น ป.5 และชี้แจงก่อนเริ่มกิจกรรม  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
13.00-16.00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นสำหรับนักเรียนหญิงชั้น ป.5  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น

6.11.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ปีการศึกษา 2561

6.11.2 ประชุมวางแผนในการกำหนดหัวข้อ และวันในการอบรมของแต่ละระดับชั้น

6.11.3 ประสานงานกับวิทยากร/สถานที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.4 ออกจดหมายเชิญวิทยากร  

6.11.5 ดำเนินการจัดอบรมในแต่ละระดับชั้น

 6.11.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ  

6.11.7 ติดตามผล พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียน

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5 (วันที่ 17 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 (วันที่ 24 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep