Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น +

6.11.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ปีการศึกษา 2561

6.11.2 ประชุมวางแผนในการกำหนดหัวข้อ และวันในการอบรมของแต่ละระดับชั้น

6.11.3 ประสานงานกับวิทยากร/สถานที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.4 ออกจดหมายเชิญวิทยากร  

6.11.5 ดำเนินการจัดอบรมในแต่ละระดับชั้น

 6.11.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ  

6.11.7 ติดตามผล พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียน

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5
วันที่ 17 สิงหาคม 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.40-09.00 รวมนักเรียนชั้น ป.4 และชี้แจงก่อนเริ่มกิจกรรม  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  
09.00-09.10 กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  
09.10-12.00

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นสำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ป.4

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  ใช้อาคารเรียนรวมทั้ง 3 ชั้นในการแบ่งกลุ่ม
12.40-13.00 รวมนักเรียนชั้น ป.5 และชี้แจงก่อนเริ่มกิจกรรม  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  
13.00-16.00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นสำหรับนักเรียนหญิงชั้น ป.5  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  ใช้อาคารเรียนรวมทั้ง 3 ชั้นในการแบ่งกลุ่ม

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 055 บันทึกข้อความขอแจ้งรายชื่อครูผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น.pdf
- 058 ขอเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ