กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.40-13.00 รวมนักเรียนชั้น ป.6 และชี้แจงก่อนเริ่มกิจกรรม  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
13.00-13.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ โดยทีมงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
13.30-14.30 การให้ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อเรื่อง การวางตัวกับเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม โดยทีมงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2, 3 และ 4 อาคารอัสสัมชัญ
14.30-15.30 กิจกรรม การดูแลตนเองจากเพศตรงข้าม โดยทีมงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2, 3 และ 4 อาคารอัสสัมชัญ
15.30-16.00 สรุปกิจกรรม โดยทีมงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2, 3 และ 4 อาคารอัสสัมชัญ
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น

6.11.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ปีการศึกษา 2561

6.11.2 ประชุมวางแผนในการกำหนดหัวข้อ และวันในการอบรมของแต่ละระดับชั้น

6.11.3 ประสานงานกับวิทยากร/สถานที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.4 ออกจดหมายเชิญวิทยากร  

6.11.5 ดำเนินการจัดอบรมในแต่ละระดับชั้น

 6.11.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ  

6.11.7 ติดตามผล พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียน

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5 (วันที่ 17 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 (วันที่ 24 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep