Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ +

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทิน กิจกรรม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.2.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ

6.2.5 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการ 

6.2.6 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสถาบันแมคเคน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

สถานที่ สถาบันแมคเคน
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.30-12.00 เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสถาบันแมคเคน  สถาบันแมคเคน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 036 ขอแจ้งรายชื่อภราดาครูและมาสเตอร์ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ.pdf
- 036 ขอแจ้งรายชื่อภราดาครูและมาสเตอร์ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ