Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร +

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผน/พิจารณาคัดเลือกสถานพยาบาล ผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ

- ดำเนินการตรวจสุขภาพ

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร
- 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
06.30-12.00

การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 62 มงฟอร์ต ประถม เสนอราคาตรวจสุขภาพ.pdf
- รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและราคา.pdf
- รายการตรวจสุขภาพ (ผู้บริหาร).jpg
- รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม.pdf
- รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ