Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 งานให้คำปรึกษา +

6.5.1 รับข้อมูลจากระบบพฤติกรรมนักเรียน

6.5.2 ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจในตัวนักเรียน

6.5.3 วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขร่วมกับที่ปรึกษา

6.5.4 ให้คำปรึกษานักเรียน

6.5.5 ชี้แจงข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

6.5.6 ดำเนินการช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

6.5.7 ติดตาม และประเมินผลพฤติกรรมนักเรียน

6.5.8 ส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมดูแลให้คำปรึกษา ในกรณีที่ยากต่อการช่วยเหลือ

6.5.9 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 งานให้คำปรึกษา
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.00

ที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองชั้นป.1

 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว) มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ