Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563) +

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อมอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.30-12.00

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 ( การแข่งขันวิ่งผลัดถือบอลอ้อมหลัก ป.3 )

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  
12.30-13.00 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 ( การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ป.5 )  สนามกีฬา(โรงปิงปอง) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ