Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย +

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเสียงตามสาย

6.13.2 ประชุมวางแผนในการทำงาน

6.13.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย

6.13.4 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ  

6.13.5 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย
- กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเครื่องเสียง เสียงตามสาย)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.25-07.45 กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเครื่องเสียง เสียงตามสาย) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ