กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเครื่องเสียง เสียงตามสาย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.25-07.45 กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเครื่องเสียง เสียงตามสาย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเสียงตามสาย

6.13.2 ประชุมวางแผนในการทำงาน

6.13.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย

6.13.4 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ  

6.13.5 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย
- กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep