Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent +

6.3.1 วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม           

6.3.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 

6.3.5 ประสานและเบิกงบประมาณ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และของรางวัล ได้แก่ การจัดทำเกียรติบัตร,

ถ้วยรางวัล, ป้ายเวทีการแสดง           

6.3.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประกาศการรับสมัคร    

6.3.7 จัดกิจกรรม Montfort’s Got Talent

6.3.8 ลงแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม ในระบบ SWIS 

6.3.9 สรุปผลความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่าง ๆ       

6.3.10 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ขอนัดหมายเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.4-6 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
กำหนดการ
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.20-13.00 แข่งขันดนตรีระดับชั้น ป.4-6(กลุ่มที่ 2)  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการตัดสิน
  - รายชื่อและตารางการแข่งขัน ป.4-6

•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ