กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.30-12.00 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 008 ประเมินครู ห้องเรียน นักเรียน ป.6.xlsx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.1 วางแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.3 สรุปรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.4 นำสรุปผลการกำกับติดตามในแต่ละระดับชั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ

6.6.5 นำผลสรุปของการกำกับติดตาม ของคณะกรรมการบริหารระดับชั้นไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น
- 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่5/2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่6/2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep