Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร +

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

6.5.2 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.5.3 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

    - กำกับ นิเทศการสอน EP และ IE จำนวน 4 ครั้ง/ปีการศึกษา

6.5.4 ประเมินการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

6.5.5 สรุปผลการประเมินและนำข้อมูลมาพัฒนาในครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนกลุ่มครู IE (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ และกลุ่มครูไทย IE และ EP (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ และกลุ่มครูไทย IE และ EP
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-09.15 สังเกตการสอนและนิเทศการสอนครูนภัสวรรณ กุญแจนาค  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.1/8) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
09.15-10.05 สังเกตการสอน Miss Reinelda Paez Fernandez  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 1/4) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
09.15-10.05 สังเกตการสอนและนิเทศการสอนครูธิดาพร ทองคำ  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.6/9) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
10.20-11.10 สังเกตการสอนและนิเทศการสอนครูประมวล พวงสี  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/4) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-13.50 สังเกตการสอน Miss Janine Celestial  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/2) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-13.50 สังเกตการสอนและนิเทศการสอนครูนันทิยา ไทยใหม่  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 3/5) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ