กำหนดการ

วันที่ 7 กันยายน 2562

การอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-15.30

การอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2562 

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.3.1 วางแผนและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.2 มอบหมายงาน 

6.3.3 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  6.3.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม   

6.3.5 ดำเนินการอบรมลูกเสือจราจร   

6.3.6 กำกับ ติดตามการจัดการอบรม 

6.3.7 ประเมินการอบรม     

6.3.8 สรุปผลการประเมินการอบรม    

6.3.9 นำผลการประเมินไปปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
- 6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- 6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 30 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep