กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่2/2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-10.30 ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่2/2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.1 วางแผนการดำเนินการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในฝ่ายได้รับทราบ

6.3.3 ติดตามให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน

6.3.4 กำหนดกรอบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ

6.3.5 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.3.6 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย)

6.3.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่2/2562 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep