กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.15-18.00

ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course 

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณเกษม สาธร (วันที่ 21 ม.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep