Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 +

6.14.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

6.14.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ

6.14.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.14.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้ากิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.5 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

6.14.6 เบิกงบประมาณ

6.14.7 ลงปฏิทินกิจกรรมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.8 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.9 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.14.10 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
- สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- งานอภิบาลขอคำปรึกษาเรื่องรูปนักบุญและค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
วันที่ 8 กันยายน 2562

สถานที่ แม่แจ่ม
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

 แม่แจ่ม มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
 

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 053 ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์เดินทางสำรวจสถานที่ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21.pdf
- 070ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์เดินทางสำรวจสถานที่ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21.pdf
- 066 ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์เดินทางสำรวจสถานที่ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21.pdf
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ