Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- ทดสอบปฏิทินRay (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่3/2562 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562 (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2562 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประชุม การสาธิตการตอบแบบสอบถามสำหรับสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2562 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานจัดทำ VDO กิจกรรม OPEN HOUSE (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางพัฒนาระบบSWIS มูลนิธิฯ และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ประชุมนำเสนอข้อมูลประกอบกิจกรรม Open House ประจำปี 2562 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- ทดสอบ (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่6/2562 (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่3/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-12.00

ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ