Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ +

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปผลการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
- 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.00-20.00

คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ