Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
- ประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- ทีมงานสื่อสารมวลชนและงานโสตทัศนูปกรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
ทีมงานสื่อสารมวลชนและงานโสตทัศนูปกรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.30-10.30 ทีมงานสื่อสารมวลชนและงานโสตทัศนูปกรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ