กำหนดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ทีมงานสื่อสารมวลชนและงานโสตทัศนูปกรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-10.30 ทีมงานสื่อสารมวลชนและงานโสตทัศนูปกรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน


แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep