Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 งานสอนคำสอน +

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการสอนคำสอน ประจำปีการศึกษา 2561

6.8.2 วางแผนในการประเมิน

6.8.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น

6.8.4 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา

6.8.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.8.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15-08.30

งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ