กำหนดการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.1 วางแผนการดำเนินการ

6.3.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

6.3.3 ติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน         

6.3.4 กำหนดกรอบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ           

6.3.5 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

6.3.6 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) 

6.3.7 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep