กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สถานที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.45-11.00 ชำระเงิน ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำเดือนสิงหาคม 2562  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.2.2 ชำระเงิน ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำแต่ละเดือน

- สอบถามค่าฌาปนกิจ ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำเดือน และวางแผนเพื่อดำเนินการ 

- จัดพิมพ์รายละเอียดการชำระเงินและเอกสารการตั้งเบิกเงิน

- ส่งเอกสารการตั้งเบิกเงินให้งานการเงินตรวจสอบ

- รับเงินที่งานการเงิน

- นำส่งเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารเข้าแฟ้ม

- ประเมิน สรุปผล และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนากระบวนการต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.2.2 ชำระเงิน ชพค. ชพส. สพค. ฌคป. สคช. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำแต่ละเดือน
- ชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)

แผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานราชการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep