Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร +

6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จากประเทศจีนกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.4.1.1 วางแผนกำหนดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

6.4.1.2 ติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน

6.4.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.1.5 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.2 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

6.4.2.1 วางแผน กำหนดกิจกรรมและสถานที่ในการทัศนศึกษา

6.4.2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ

    - ประชาสัมพันธ์

    - ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน

    - ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.2.4 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.3 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)

6.4.3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าค่ายและทัศนศึกษา

6.4.3.2 ขอคำปรึกษา แนวทางในการดำเนินงานโครงการจากผู้อำนวยการ

6.4.3.3 จัดทำ และนำเสนอเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอขออนุมัติ

6.4.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ ประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง

6.4.3.5 จัดทำใบสมัคร/ระเบียบการสมัคร/ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยการจัดทำหนังสือจากทางโรงเรียน

ใช้สปอตโฆษณา  MCTV ป้ายประชาสัมพันธ์Website โรงเรียน

6.4.3.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา เป็นต้น

6.4.3.7 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2561

6.4.3.8 ดำเนินการจัดการเข้าค่ายและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.4.3.9 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.3.10 สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเดินทางกลับประเทศจีน (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 13 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-09.15 Math  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.5/9) มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  
09.15-10.05 Math  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.5/9) มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  
10.20-12.00 Thai Music  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนคีย์บอร์ด ชั้น 1) มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  
13.00-14.40 กิจกรรมพานักเรียนไปนอกสถานที่ ไปประตูท่าแพ  ประตูท่าแพ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  
14.55-15.45 กิจกรรมพานักเรียนไปนอกสถานที่ ไปถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนนิมมานเหมินทร์ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ