กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2562

ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.30 ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานรับเงิน (ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28 ก.ย. 2562, ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 18-20 มี.ค. 2563)

6.1.1 วางแผนกำหนดตารางงานรับเงินในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน

6.1.2 ดำเนินงานรับเงิน

6.1.2.1 รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

6.1.3 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาน์เตอร์

6.1.4 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและเงินฝากธนาคารประจำวัน

6.1.5 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปอย่างเป็นปัจจุบัน

6.1.6 ประเมินกระบวนการรับเงิน และนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานรับเงิน (ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28 ก.ย. 2562, ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 18-20 มี.ค. 2563)
- ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 28 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep