Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น +

6.6.1 วางแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.3 สรุปรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.4 นำสรุปผลการกำกับติดตามในแต่ละระดับชั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ

6.6.5 นำผลสรุปของการกำกับติดตาม ของคณะกรรมการบริหารระดับชั้นไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น
- 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 ฝ่าย : งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
กำหนดการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.30-12.00 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 012 ประเมินครู ห้องเรียน นักเรียน ป.6.xlsx
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ