กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2562

แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก รู้ก่อนป้องกันได้ ผ่านระบบ SWIS Admin

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30

แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก รู้ก่อนป้องกันได้ ผ่านระบบ SWIS Admin 

 อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- กำหนดปฏิทินกิจกรรม      

- จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 

- สรุปผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)
- 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก รู้ก่อนป้องกันได้ ผ่านระบบ SWIS Admin (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 30 ก.ย. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep