Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ +

6.3.1 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.2 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

6.3.3 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

6.3.4 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ

6.3.5 นำสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-15.00

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี2562

 ห้องเรียนตึกมงฟอร์ตและตึกสามัคคีนฤมิต มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ